Obchodní podmínky
Obchodní podmínky Grand Restaurant Festival 2019

MauMau, s.r.o. IČ: 27079112 (dále jen „pořadatel“), je pořadatelem gastronomické a kulturní akce nazvané „GRAND RESTAURANT FESTIVAL“ (dále jen jako „GRF“), která se bude konat v období od 15. 01. 2019 do 28. 02. 2019 ve vybraných restauracích na území České republiky. O výběru a počtu restaurací, které budou zařazeny do GRF, rozhoduje pořadatel.

V rámci GRF pořadatel nabízí a zajišťuje pro jednotlivé restaurace:
 
1. objednávky ochutnávek učiněných níže uvedeným způsobem zákazníky; ochutnávkou se rozumí prodej jídel a nápojů, která příslušná restaurace vyrobí a dodá příslušnému zákazníkovi v době a místě určené v příslušné řádně uhrazené objednávce;
 
2. objednávky Mňam Zážitků, které zahrnují zážitky ve specifikovaných TOP restauracích podle MVGR 2019;
 
3. objednávky Mňam Balíčků, které zahrnují zážitky ve specifikovaných hotelech a penzionech podle MVGR 2019;
 
(vše společně dále označováno jako „objednávky“).
 
Stravovací část GRF trvá v období od 15. 1. 2019 do 28. 2. 2019 včetně. Stravovací služby (na období stravovací části GRF) mohou být objednány v období od 1. 12. 2018 do 26.2.2019, dárkové poukazy GRF je možné objednat v době od 1. 12. 2018 do 17. 2. 2019, vouchery na Mňam Zážitky lze objednat mezi 1. 12. 2018 a 20. 2. 2019, Mňam Balíčky lze objednat mezi 1. 12. 2018 a 23. 2. 2019. Objednávky na základě dárkového poukazu na tříchodovou degustaci lze provést v období od 1. 12. 2018 do 25. 2. 2019; to vše vždy na stránkách www.grandrestaurantfestival.cz (dále jen jako „stránky GRF“).
 
Zajištění objednávek prostřednictvím stránek GRF se realizuje na základě těchto obchodních podmínek.
 
Výslovně se uvádí, že pořadatel pouze zajišťuje objednávky  na základě smluvního vztahu s příslušnými restauracemi zařazenými do GRF. Za provedení a splnění příslušné řádně uhrazené objednávky je odpovědná příslušná restaurace, nikoliv pořadatel. Uskutečněním objednávky vzniká vztah přímo mezi zákazníkem a příslušnou restaurací.
 
Zákazníkem GRF jsou fyzické a právnické osoby, které se úspěšně zaregistrují na stránkách GRF, vyberou si typ služby, místo a čas jejího poskytnutí a učiní objednávku ochutnávky, dárkového poukazu či voucheru na Mňam Zážitek způsobem uvedeným na stránkách GRF (dále jen jako „zákazník“).
 
Objednávka vzniká ze strany zákazníka sdělením požadavku korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro vytvoření objednávky na stránkách GRF. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři.
 
Odesláním objednávky se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.
 
V případě, že je objednávka zákazníka akceptována a zákazníkem řádně uhrazena, je příslušnému nákupu přidělen jedinečný rezervační kód. Tento rezervační kód bude zákazníkovi dostupný po přihlášení na stránkách GRF v zákaznickém účtu. V případě ztráty hesla potřebného pro přihlášení zákazníka je vygenerováno náhradní heslo a zasláno na adresu uvedenou zákazníkem při registraci. Z bezpečnostních důvodů není možno zasílat heslo na jinou adresu zákazníkem požadovanou.
 
Zaplacené objednávky se nevrací.
Termín objednané ochutnávky je možno změnit v rámci té samé restaurace nejpozději do 3 dnů před objednaným termínem. Druh ochutnávky lze vyměnit za jinou pouze v té samé hodnotě u stejné restaurace. Termíny pro Mňam Zážitky nelze měnit.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit z důvodu existence okolností mimo kontrolu Pořadatele nabídku ochutnávek, včetně typu nebo složek jednotlivých jídel nebo typu nápoje, celé menu, složení restaurací v rámci GRF, Mňam Zážitku nebo složení služeb obsažených v Mňam Balíčku.
  
Nabídka ochutnávek dle těchto obchodních podmínek není určena k jejich dalšímu postoupení, prodeji či poskytování v rámci podnikání osoby, která objednávku ochutnávky uskutečnila. V případě porušení tohoto ustanovení je pořadatel oprávněn zrušit objednávku.
 
Cena uskutečněné a pořadatelem akceptované objednávky je splatná do 3 dnů od vytvoření rezervace a zároveň nejpozději den před termínem návštěvy restaurace uvedené v příslušné objednávce. Cena Mňam Zážitku je splatná do 3 dnů od objednání a zároveň nejpozději ve lhůtě stanovené v daném případě na stánkách GRF. V případě, že v této lhůtě nebude cena uhrazena (tedy připsána na účet uvedený na stránkách GRF, který je určen pro úhradu objednávek), objednávka automaticky zaniká.
 
Řádným a včasným uskutečněním objednávky a zaplacením ceny objednávky vzniká zákazníkovi vůči příslušné restauraci nárok na čerpání služeb ve specifikované restauraci / hotelu, místě a čase.
 
V restauraci / hotelu je zákazník povinen prokázat se jménem, příjmením a rezervačním kódem, který získá po zaplacení ceny objednávky na stránkách GRF v zákaznickém účtu. Pořadatel neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním nebo přeposláním rezervačních kódů. Rezervační kód je nutno uchovávat na bezpečném místě a zabránit tak jeho zneužití. Při dalším předložení rezervačního kódu nebude povolen vstup do restaurace, a to bez ohledu na to, kdo jej předloží.
  
Zákazník je povinen dostavit se:
1. u ochutnávky v restauraci v termínu a čase uvedeném na příslušné potvrzené a řádně uhrazené objednávce (nejpozději 15 min. po objednaném termínu) na místo uvedené v objednávce,
 
2. u Mňam Zážitků dle informací uvedených u konkrétního Mňam Zážitku,
 
3. u Mňam Balíčků v termínu a čase uvedeném na příslušné potvrzené a řádně uhrazené objednávce na místo uvedené ve voucheru (popř. v informacích u konkrétního Mňam Balíčku).
 
V případě, že zákazník nestihne stanovený termín, nebo se dostaví v nesprávném termínu, nemá nárok na poskytnutí náhradního plnění, a to s ohledem na termínovaný charakter objednávek.
 
Zákazníkovi je v restauraci na konzumaci ochutnávky vyhrazena doba 90 minut, na MňamZážitky dle časového rozpisu uvedeného v itineráři.
 
Cenu objednávky lze platit bankovním převodem, uplatněním dárkového poukazu nebo platební kartou. V průběhu uskutečnění objednávky na stránkách GRF zákazník obdrží všechny potřebné údaje pro provedení platby.
 
Objednávka dárkových poukazů na GRF je navíc zpoplatněna v případě zaslání poštou částkou 99,- Kč za celou transakci. Dárkové poukazy se zasílají pouze na území České republiky, a to doporučeně na adresu uvedenou během objednávky dárkového poukazu. Zasílání se řídí pravidly České pošty, s.p., pořadatel neručí za pozdní doručení ani za ztrátu zásilky.
 
Na dárkové poukazy se použijí přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek platné pro objednávky, včetně platebních podmínek.
 
Dárkové poukazy na dobírku ani mimo území České republiky nezasíláme.
 
Dárkový poukaz na tříchodovou degustaci je označen číslem, které držitel zadá do systému na stránkách GRF a poté učiní objednávku ve vybrané restauraci na příslušný den a čas. Číslo poukazu je možno použít pouze jednou. Pořadatel neodpovídá za zneužití čísla poukazu. Držitel dárkového poukazu je povinen tento uchovávat na bezpečném místě a tím zabránit jeho zneužití. Objednávku dle příslušného dárkového poukazu na tříchodovou degustaci je nutno provést do 25. 2. 2019. Po tomto datu pozbývá dárkový poukaz platnosti a objednávka již nebude možná.
    
Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za vady poskytnutých služeb, ani za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou příslušné restaurace nebo hotelu. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit ihned u příslušné restaurace nebo hotelu.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit z důvodu existence okolností mimo kontrolu Pořadatele či restaurace (vyšší moc) složení restaurací, které jsou součástí jakéhokoliv Mňam Zážitku.
 
Objednávkou každý zákazník:

1. dává pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy a/nebo mobilního telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;
 
2. dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, případně dalších údajů poskytnutých pořadateli v souvislosti s jeho účastí v GRF a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; Zákazník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.
 
Předložením rezervačního kódu při vstupu do příslušné restaurace či hotelu vyjadřuje zákazník souhlas s provozními předpisy takové restaurace či hotelu, s pokyny vedení jejich provozovatelů a s podmínkami, které se k nim vážou.
 
Informace o přítomnosti alergenních složek v potravinách a nápojích poskytují jednotlivé restaurace.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2018.